Retningslinjer for LNU Frifond teater

Retningslinjer Frifond teater 2017

Gjeldende fra 1. januar 2017.

Frifond teater er en del av Frifond, en støtteordning opprettet av Stortinget i 2000 for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.

1.            Formål:

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltagelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå over hele landet.

Tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner og grupper med ulike formål og aktivitetsgrunnlag.

2.        Frivillighet

Frifond teater støtter frivillige prosjekter. Hovedregelen er derfor at ingen skal honoreres for det de gjør i prosjektet.

Søkergruppen må gjennomføre aktiviteten basert på frivillig arbeid. Kun personer som omfattes av unntaksreglene kan honoreres for det de gjør i prosjektet.

 1. Dansere og skuespillere kan ikke lønnes/honoreres
 2. Søknadens kontaktperson kan ikke lønnes/honoreres
 3. Personer som sitter i søkergruppens styre kan ikke lønnes/honoreres

Unntaksbestemmelser

Følgende personer kan likevel lønnes/honoreres

 1. Teknikere som skal håndtere teknisk utstyr som gruppas medlemmer ikke er kvalifiserte til å betjene
 2. Musikere som ikke har en rolle på scenen
 3. Inntil to kunstnerisk ansvarlige

De som skal lønnes/honoreres i et prosjekt skal være innleid av, eller ansatt av et frivillig styre. Det kunstneriske, musikalske og tekniske ansvaret vil på denne måten være delegert fra et frivillig organ.

Forhåndsgodkjenning

All bruk av lønn/honorarer skal godkjennes på forhånd. Det gjelder også bruk av lønnede/honorerte vikarer, samt oppjustering av budsjettert lønn/honorar.

Virkninger av brudd

Brudd på reglene i denne bestemmelsen kan føre til at hele tilskuddet vil bli krevd tilbake.

3.            Hvem kan få støtte?

Frifond teater fordeler midler til frivillige lag, foreninger og grupper som driver med teater, dans, levende rollespill og annen scenisk aktivitet. Grupper som har sin hovedaktivitet knyttet til musikk skal normalt bli vurdert som søkere i Frifond musikk. Grupper som driver med øvrig ungdomsaktivitet skal normalt bli vurdert som søkere i Frifond barn og unge.

For å få støtte må:

 1. gruppen ha scenisk arbeid som aktivitet, herunder teater, impro, dans, laiv, revy, sirkus og kurs relatert til disse.
 2. søkergruppen bestå av minimum tre personer
 3. gruppen arbeide for og med barn og unge under 26 år. Av gruppens medlemmer/tiltakets deltagere må minimum 1/3 være yngre enn 26 år
 4. søkergruppen arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende.
 5. tiltaket det søkes om støtte til ha et allmennyttig siktemål
 6. gruppen ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet. Normalt vil kravet til lokal tilknytning være at aktiviteten finner sted i egen kommune
 7. gruppen ha spilletillatelse dersom dette er juridisk nødvendig

Ikke støtteberettiget er:

 1. prosjekter hvor det skal kjøpes/leies varer eller tjenester fra deltagere i aktiviteten, deltagernes nærmeste eller firmaer og organisasjoner disse er involvert i
 2. prosjekter som er gjennomført før søknad er sendt inn
 3. lag som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF), driver en aktivitet som er organisert i NIF, eller har sitt formål knyttet til en idrett eller sport som er organisert i NIF. Danseforestillinger med dansegrener som organiseres under NIF i Norges Danseforbund kan likevel være støtteberettiget dersom søkergruppa ikke er organisert i Norges Danseforbund og skal sette opp en danseforestilling uten noen form for konkurranseelement
 4. grupper som skal drive aktivitet av ren privat karakter, investere i utstyr til personlig bruk, eller kjøpe underholdningstjenester
 5. grupper knyttet til en organisasjon som selv får eller har en barne- og/eller ungdomsorganisasjon som får støtte gjennom Frifond organisasjon
 6. bedrifter (aksjeselskap, ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak e.a.), stiftelser, samvirker eller andelslag. Søkergruppen kan ikke være en bedrift og kontaktpersonen kan ikke ha et enkeltpersonforetak el. lignende som det kjøpes tjenester fra eller som leies inn i forbindelse med aktiviteten
 7. grupper som har forretningsdrift som formål eller tjener kommersielle interesser
 8. grupper som har innsamling som sitt formål og/eller hovedaktivitet 
 9. offentlige organer eller enheter (for eksempel fylke, kommune, skole, FAU, eller aktivitetsskoler) eller aktivitet som er et offentlig ansvar eller tilbud . Ansatte ved offentlige enheter kan ikke være kontaktperson for søknaden i virke av sin stilling
 10. Prosjekter i forbindelse med kulturskoler og SFO/ aktivitetsskole, samt prosjekter der deltagerne evalueres i en studiesammenheng eller der tiltaket er en del av studiet

Én og samme gruppe kan bare støttes av én av Frifondordningene i samme kalenderår.

Virkninger av brudd:

Brudd på reglene i denne bestemmelsen kan føre til at hele tilskuddet vil bli krevd tilbake.

4. Hva kan man bruke pengene på?

Frifond støtter utgifter som er nødvendige for at en aktivitet skal skje. Hva som er nødvendig vil variere fra prosjekt til prosjekt.

Midlene fra støtteordningen kan ikke benyttes til:

a)     reiseutgifter for deltagere. Kjøregodtgjørelse. Turnévirksomhet.

b)     alkohol
c)     å kjøpe underholdningstjenester, herunder leie av artister til arrangementet
d)     driftsmidler til gruppa og gruppas aktivitet, herunder administrasjonskostnader. Det er først og fremst utgifter i forbindelse med oppsetning eller kurs som støttes
e)     investering i  utstyr
f)      gaver
g)     utgifter som er påløpt før søknaden ble sendt inn

Utstyr og tjenester skal normalt ikke leies eller kjøpes fra privatpersoner. Hvis dette likevel er nødvendig skal det godkjennes av Frifond teater på forhånd.

Det kan gis støtte til særskilte utgifter for å gjøre det mulig for barn og unge med spesielle behov å delta.

5. Hvor mye penger kan man få?

Et og samme tiltak kan ikke få støtte mer enn én gang. Det vil si at det ved innvilgelse av penger til en aktivitet ikke er mulig å søke om nye midler til dette prosjektet.

Det gis følgende maksbeløp til de ulike aktivitetene.

a)     Forestilling, laiv eller festival: 40 000,-
b)     Kurs: 10.000,-

En søkergruppe kan få tildelt maksimalt 120 000 kroner per kalenderår.

En kontaktperson kan stå ansvarlig for maksimalt 120 000 kroner per kalenderår.

Det kan ikke gis støtte som fører til at prosjektet går i overskudd.

6. Hvilke krav stilles til søknaden?

Søker skal fylle ut elektronisk søknadsskjema på www.frifond.no. Mangelfulle søknader kan avslås. Søknaden skal inneholde fullstendig kontaktinformasjon og opplysninger om søkergruppe og kontaktperson.  

Ved voksenstyrte prosjekter må barne- og/eller ungdomsmedvirkning synliggjøres.

7. Hvordan vurderes søknaden?

Søknader til Frifond teater behandles løpende.

Dersom saksbehandlingstiden overstiger 25 virkedager skal søker få tilbakemelding om beregnet saksbehandlingstid.

Søknader blir skjønnsmessig vurdert og tildelt støttebeløp ut fra at det er begrensede midler i ordningen.

LNU kan prioritere søknader som viser at aktiviteten har en tydelig egenmedvirkning fra barn og unge.

Frifond teater kan støtte bestemte deler av et tiltak, og øremerke tilskuddet til disse. Det kan også gjøres skjønnsmessige kutt i totalbudsjett og/eller enkeltposter i tilfeller hvor disse blir vurdert som høye.

LNU kan kreve ytterligere dokumentasjon fra søker eller stille særskilte vilkår for tilsagnet.

8. Hvordan skjer utbetalingen av pengene?

Ved et tilsagn gjøres tilsagnsbrev med vilkår for tilskuddet, akseptskjema og rapportskjema tilgjengelig ved innlogging på www.frifond.no. 

Akseptskjemaet er kontrakten mellom LNU og søker. Dette må signeres elektronisk av kontaktpersonen. Dersom kontaktpersonen er under 18 år, må akseptskjemaet signeres av en ansvarlig person over 18 år. 

Den som har signert akseptskjemaet er personlig og økonomisk ansvarlig for at tilskuddet blir brukt i tråd med tilsagnet og disse retningslinjene, og for at rapport med kopi/scan av alle bilag (kvitteringer) leveres til LNU innen rapporteringsfristen.

Dersom akseptskjemaet ikke er returnert til LNU innen 8 uker bortfaller tilsagnet.

9. Kan man endre prosjektet etter at man har fått penger?

Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, skal LNU informeres om dette så fort som mulig. Søknad om omdisponeringer gjøres via ”Min side”. Omdisponeringer skal være avklart med saksbehandler før de kan gjennomføres. Midler som ikke er brukt skal tilbakebetales til LNU.

10. Hvordan klage på et vedtak?

Det kan klages på vedtak gjort av LNU i forbindelse med søknad om støtte fra Frifond teater dersom søker mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen, eller at vedtaket er i strid med retningslinjene. 

Klage leveres til LNU gjennom søknadssystemet innen 3 uker etter at svar på søknad er sendt fra LNU.

Normal saksbehandlingstid for klager er inntil 25 virkedager. Dersom saksbehandler ser at det ikke vil være mulig å overholde behandlingstiden, skal klager få beskjed om dette så snart som mulig.

Saksbehandler gjør et nytt vedtak. Vedtaket skal begrunnes overfor klager med henvisning til retningslinjene eller faglig vurdering.

Søker kan velge å opprettholde klagen dersom en ikke er fornøyd med resultatet av klagebehandlingen. Dersom søker velger å opprettholde klagen skal denne leveres via "min side" innen 3 uker etter at vedtaket er sendt fra LNU.

Klagen vil da bli behandlet i LNUs særskilte klageutvalg. I en andre klageomgang kan søker kun klage på anvendelsen av retningslinjene. Klagen behandles i klageutvalget som møtes 4-6 ganger per år. Saksbehandler skal så snart som mulig etter at klage er mottatt gi beskjed til klager angående klageutvalgets møtedato. Endelig vedtak oversendes klager fra generalsekretæren i LNU. Endelig vedtak fra LNUs særskilte klageutvalg kan ikke videre påklages.

11. Hva er kravene til rapportering?

Kontaktpersonen er den som mottar all informasjon og korrespondanse fra LNU, og er ansvarlig for at all informasjon i søknaden er korrekt. Kontaktpersonen er også ansvarlig for tilskuddet.

Ved å signere akseptskjemaet forplikter søker seg til å fylle ut og levere rapportskjemaet med kopi/scan av alle nødvendige bilag (kvitteringer) innen fristen som står i tilsagnsbrevet og på akseptskjemaet. Regnskapet skal inneholde alle prosjektets inntekter og utgifter.

Som bilag godkjennes ikke ordrebekreftelser, pakksedler, bankterminalutskrifter eller nettbankutskrifter.

Bilag skal inneholde navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, beløp og dato for salg eller leveranse. Mottakere av honorar har selv ansvar for å oppgi sine inntekter til ligningsmyndighetene. LNU kan på forespørsel fra søker sende ut et skjema som i utfylt og signert stand godkjennes som bilag. Gyldige bilag kan være for eksempel fakturaer eller kassakvitteringer.

Søker skal oppbevare originale bilag i minst 1 år etter at rapporten er levert.

Dersom prosjektet innebærer at det blir laget en form for materiell (magasin, brosjyre, film el.), skal søker oversende et eksemplar til LNU sammen med rapporten, eller sende det elektronisk eller via en lenke.

Dersom LNU ikke mottar fullstendig rapport med kopi av alle nødvendige bilag innen avtalt frist, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt.

12. LNUs rett og plikt til innsyn

LNU skal hvert år etter nærmere avtale besøke enkelte søkere som har fått tildelt støtte. Søker skal ved besøk kunne legge fram dokumentasjon for hvordan støtten er brukt.

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at søker framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering, for å avkrefte en slik mistanke.

LNU kan kreve innsyn i deltakerlisten etter at arrangementet er gjennomført.

Dersom det blir dokumentert at søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger om laget/foreningen/gruppen og/eller prosjektet, eller om bruken av Frifondmidlene, vil LNU anse at tilskuddet er gitt på falskt grunnlag.

Frifond teater er finansiert via Stortinget og Kulturdepartementet. Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan med hjemmel i Bevilgningsreglementet §10,2 foreta kontroll med at statstilskudd blir anvendt etter forutsetningene.

13. Tilbakehold av tilskudd

LNU har rett til å holde tilbake tilskudd eller ikke behandle en søknad dersom det er mistanke om at søker har misligholdt midler fra Frifond teater, har ubetalte krav hos LNU som har passert betalingsfristen, eller at tilskudd fra Frifond eller andre støtteordninger er mottatt på falskt grunnlag.

LNU har rett til å holde tilbake tilskudd ved mangelfull rapportering på Frifond teater eller andre av LNUs støtteordninger.

Dersom ikke årsaken til tilbakeholdelsen opphører innen rimelig tid, kan søknaden avslås.

14. Krav om tilbakebetaling

Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på Frifond teater, kan LNU kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.

Prosjektoverskudd, midler som ikke er brukt, eller midler som ikke er brukt slik det ble forutsatt i tilsagnsbrevet, skal tilbakebetales innen 2 uker etter at krav om dette er sendt ut.

LNU sender krav som ikke er innfridd til inkasso.

15.    Hvordan forvaltes støtteordningen?

LNU forvalter sine støtteordninger i henhold til norsk lov, internasjonale konvensjoner og LNUs etiske retningslinjer.

LNU forbeholder seg til enhver tid retten til å endre retningslinjene for Frifond teater. Endringer vil bli varslet på Frifonds hjemmesider www.frifond.no. Det er søkergruppens ansvar å holde seg oppdatert på retningslinjene. Ved behandling av søknaden vil retningslinjene som gjaldt på søknadsdato være gjeldende for gruppen.