Ofte stilte spørsmål

Vi har ikke mottatt kode for akseptskjema i posten, hva nå?

Dette er i de aller fleste tilfeller på grunn av én av følgende to årsaker:

1) Kontaktpersonen er oppført med feil postadresse. Send oss da en melding med korrekt adresse, så får du tilsendt ny kode.

2) Kontaktpersonen har en kode som er benyttet ved en tidligere anledning og fremdeles er gyldig. Koden er knyttet til person og ikke prosjekt, og du trenger bare skrive den inn første gangen du bruker den. Koden er da gyldig i 2 år. Neste gang kan du logge deg inn og signere med én gang du har fått akseptskjema.

Må bankontoen stå i gruppas navn?

Nei, men vi setter da krav til ryddighet i regnskapet, og at pengene kun går via én enkelt konto. Dersom gruppen har mulighet til å opprette en konto i gruppens navn gjør det regnskapet mye ryddigere, så dette er noe vi oppfordrer på det sterkeste spesielt for de som har gjentagende aktivitet.

For å kunne opprette organisasjonskonto må gruppen registrere seg som frivillig organisasjon i Brønnøysundregistrene www.brreg.no

Det er kostnadsfritt å registrere seg i Brønnøysund, og tar ca 1 uke å få tilbake nødvendig dokumentasjon for å opprette konto. 

Hva menes med almennyttig siktemål?

Et almennyttig siktemål betyr at gruppen må ha et mål om at aktiviteten skal komme nærmiljøet til gode. Dette betyr at at aktiviteten må være åpen for alle som vil delta og at det ikke bare går til personlig gevinst eller utvikling. Dette er grunnen til at vi ikke gir pengestøtte til aktiviteter som skjer i lukkede grupper, altså grupper der bare noen få utvalgte får være med og disse ikke har åpnet opp for andre deltakere. Dette betyr også at man heller ikke kan søke til tiltak for å tjene penger. 

Hva menes med en demokratisk struktur?

Med dette menes at Frifond teater støtter søkergrupper som har en slik organisering at alle kan være med å bestemme, og at ingen kan overprøve det som er vedtatt av gruppa. Dersom gruppa ikke har noe formelt valgt styre, er det viktig at alle kan være med og si sin mening om hvordan ting skal gjøres. 

Dersom gruppa blir av en viss størrelse, og aktiviteten er noe som gjennomføres hele året eller hvert år, kan det være lurt å velge et styre. Alle medlemmer i gruppa skal kunne stille til valg i styret, og ofte har styret ulike verv, som økonomiansvarlig, leder, aktivitetsansvarlig, medlemsansvarlig e.l. Nytt styre blir da valgt på et årsmøte som alle medlemmer skal ha fått innkalling til i god tid før møtet.

Må vi ha et eget styre for organisasjonen eller gruppa?

Dere kan søke om tilskudd fra Frifond selv om dere ikke har et styre i gruppa deres, men dersom dere er mange deltakere eller medlemmer i gruppa, kan det være fornuftig å velge et styre/ledergruppe for å organisere arbeidet på en god måte.

Styret/ledergruppen bør bestå av minst tre personer, hvor én er leder og én person har ansvar for økonomien. Den siste personen kan være sekretær, nestleder, aktivitetsansvarlig eller ganske enkelt styremedlem.

Styret bør velges på et eget møte i organisasjonen eller gruppa der alle er til stede. Det er vanlig at et styre velges for ett år. Neste gang gruppa velger styre, kalles dette møtet gjerne for årsmøte.

Vi gjør oppmerksom på at dersom for eksempel instruktøren i prosjektet også er i styret, kan ikke personen honoreres eller lønnes. Personer som mottar lønn for det de gjør i søknadens aktivitet kan heller ikke være kontaktperson for søknaden.

Hvor lang behandlingstid er det på søknaden?

Behandlingstiden på søknader til LNU Frifond teater skal vanligvis ikke overstige 25 virkedager. Vi behandler søknader løpende, men noen ganger er det spesielle ting med søknader som gjør at det kan ta noe lengre tid.

Kan voksne søke på vegne av barn og unge?

Ja, men Frifond krever at barn og unge under 26 år skal være delaktige i planleggingen og gjennomføringen av aktiviteten, ikke bare blir laget aktivitet for, og at de minimum utgjør 1/3 av det totale antallet deltagere

Hvor søker vi spilletillatelse?

I de tilfellene der det det skal være en forestilling der det benyttes manus som ikke er produsert av gruppen selv, må gruppen senest dagen før spillestart kunne dokumentere at de har spilletillatelse, inkludert tillatelse til å benytte seg av tilhørende musikk. Dette gjelder også tilfeller der gruppen vil oversette et manus fra et annet språk, eller lage et teaterstykke med utgangspunkt i en bok. Alle manusrettigheter for amatørteater blir behandlet av Dramas. Mer informasjon om rettigheter, manus og dramas generelt finner du på deres hjemmeside www.dramas.no

Kan man sende søknad til både Frifond barn og unge, Frifond musikk, Frifond teater

og Frifond organisasjon?

Nei. Man kan bare få penger fra en av støtteordningene i løpet av et kalenderår.

Hvorfor kan ikke vår dansegruppe/teatergruppe/russerevy søke?

Av samme grunn som over: man kan bare få støtte fra en pengepott. Frifondordningen er delt i flere deler. En av delene heter Frifond organisasjon.

Mange grupper rundtom i landet er medlem i en regional/nasjonal organisasjon, for eksempel Frilynt, Noregs Ungdomslag, 4H, Norges Bygdeungdomslag og KFUK/KFUM. 

Disse organisasjonene driver ikke bare med sceneaktivitet, og kommer dermed innunder ordningen Frifond organisasjon. Det vil si at de har en egen pott som de fordeler ut til sine medlemslag. De bestemmer selv hvilke retningslinjer de har og hvor ofte/når man kan søke, så sjekk med din organisasjon om hva som er gjeldende for dere. 

Vi gjør oppmerksom på at mange av disse medlemslagene har underlag/undergrupper som dere kanskje er en del av. Om du er usikker på om dere er medlemmer i en av disse organisasjonene, sjekk med en i styret eller ta direkte kontakt med den organisasjonen du tror dere kan være medlem i. 

Et eksempel kan være at UL Fram har en dansegruppe, en idrettsgruppe, et kor og en teatergruppe. UL Fram er medlem i Noregs Ungdomslag, og det vil si at teatergruppen (og de andre gruppene) ikke kan søke Frifond teater, men kan søke Frifondmidler hos Noregs Ungdomslag.

Hvorfor kan vi ikke bruke enkeltpersonsforetak? 

I retningslinjene til Frifond teater heter det at det gis ikke støtte til "bedrifter (aksjeselskap, ansvarlige selskap, enkeltpersonsforetak e.a.), stiftelser, samvirker eller andelslag." Det betyr at sceneprosjekter og andre prosjekter som får støtte må være 100% økonomisk, administrativt og organisatorisk uavhengig av enkeltpersonsforetak for å få støtte. Dette innebærer at økonomien ikke kan gå gjennom enkeltpersonsforetak, og at fakturaer og bilag ikke kan være stilet til enkeltpersonsforetak som er deltakende i gruppen.

Dersom vi finner slike koblinger til enkeltpersonsforetak eller bedrifter, er Norsk teaterråds praksis at støtten blir krevet tilbake. 

Kan vi få penger til å dra på tur eller turné?

Nei. Frifond teater er en offentlig støtteordning for lokal aktivitet. Det betyr at dere må gjennomføre aktiviteten der dere bor, i utgangspunktet i egen kommune. 

Hvorfor får vi ikke penger til å kjøpe lyd og lysutstyr eller annet dyrt utstyr?

Det er jo mye mer økonomisk enn å leie?

Selv om det ofte er nødvendig med slikt utstyr er det veldig vanskelig for oss å forsikre oss om at dette ikke er noe enkeltpersoner eller grupper som bare skal gjennomføre ett enkelt prosjekt søker om til seg selv privat. Når vi heller gir penger til leie av dyrt utstyr, er dette nettopp for å sikre at pengene går til selve aktiviteten, ikke til enkeltpersoner. I tillegg er noe av denne typen utstyr noe som gjerne krever ofte oppgradering/utskiftning og det vil i disse tilfellene oftest være mer hensiktsmessig å leie heller enn å kjøpe. Unntak kan gjøres dersom gruppen kan dokumentere at de har en stabil aktivitet i eget lokale. Ellers kan vi tipse om musikkutsyrsordningen samt mange lokal sparebankstiftelser som gir støtte til nettopp slike ting. Så kan dere frigjøre frifondmidlene dere får tildelt til andre formål.

Kan vi få støtte fra Frifond for å dra på teater/andre forestillinger?
Frifond teater gir ikke støtte til billettutgifter til rene underholdningsaktiviteter som teater,danseforestillinger, konserter,  fornøyelsesparker ol. Se våre retningslinjer, der det står at det ikke gis penger til kjøp av underholdning. All aktivitet skal være for og med barn, ikke bare for.

Nærmere om avgrensning mot det offentlige
Retningslinjenes punkt 2q sier at offentlige organer, samt aktivitet som er et offentlig ansvar eller tilbud ikke er støtteberettiget.

Offentlige organer kan være fylker, kommuner, skoler, FAU, eller aktivitetsskoler.
Offentlig ansvar kan være skoleverkets undervisning, trosopplæring, aktivitet i regi av offentlige organer, eller andre ting som er lovpålagt det offentlige.
Offentlige tilbud kan være aktivitet som offentlige organer tilbyr. Samarbeidsprosjekter med offentlige organer vil som hovedregel være regnet som offentlige tilbud. Skolerevyer havner gjerne i denne kategorien. Dersom aktiviteten det søkes om er i skjæringspunktet mellom å være offentlig aktivitet og frivillig aktivitet, vil det ofte måtte stilles spørsmål for å kunne foreta en skjønnsmessig vurdering. Sentrale momenter i en slik vurdering vil være m.a. om offentlige ansatte bruker arbeidstid på prosjektet, om prosjektet er en del av undervisningen i noe fag, og om arbeidet med prosjektet skal foregå i undervisningstid.