LNU Frifond teater

LNU Frifond teater er en støtteordning for teater- og dansegrupper over hele landet. Frifond teater gir støtte til teater- og danseaktivitet av og med barn og unge opp til 26 år. 
 Målsetningen for ordningen er å øke interessen for 
teater og dans på lokalt plan.
Teater, laiv, nysirkus og dans

LNU Frifond teater er en støtteordning for lokal og frivillig kulturaktivitet i demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner og –grupper. Frifond ble i sin tid opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet. Frifond-midlene kommer fra Kulturdepartementet over statsbudsjettet og fra Norsk Tippings overskudd.

Frifond teater har i mange år blitt forvaltet av Norsk teaterråd. Høsten 2014 viste en gjennomgang av Norsk teaterråd at organisasjonen ikke har tilfredsstillende økonomistyring. Kulturdepartementet mente at dette innebærer risiko for at midler ikke går til formålet, og har derfor stanset videre utbetaling av Frifondmidler til Norsk teaterråd.

For å sikre at amatørgrupper innen teater, levende rollespill og dans fortsatt skal kunne søke om støtte fra Frifond har departementet besluttet å overføre avsatte midler til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Søkere som er registrert av Norsk teaterråd, uten at disse har fått sin sak behandlet, skal ha blitt varslet om at de må søke på nytt.

Nye søknader kan sendes inn via nettsiden frifond.no og deretter "Søk teater", eller gjennom lenken lengst ned på denne siden. Mens ordningens formål og målgruppe er den samme som før, er retningslinjene noe endret. Det kan derfor være lurt å sjekke disse før du søker. 

Målgruppe

LNU Frifond teater fordeler midler til frivillige lag, foreninger og grupper med teater og dans som aktivitet.

Hvem kan få støtte?

LNU Frifond teater gir tilskudd til forestillinger, kurs, turneer og større arrangementer. Minimum 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år. Søker må være en demokratisk lokal organisasjon, forening eller gruppe 
på tre eller flere personer.

Les mer om hvem som kan motta støtte

LNU Frifond teater gir ikke tilskudd til prosjekter som er gjennomført før søknad er sendt inn.

Søknadsprosessen

Søknaden skal inneholde opplysninger om gruppen, om tiltaket, budsjett, og antall personer under 26 år. Kontaktpersonen er den som mottar all informasjon og korrespondanse fra LNU, og er den som er ansvarlig for at oppgitt informasjon i søknaden er korrekt. Kontaktpersonen er også personlig ansvarlig for tilskudd og gjennom dette forpliktet overfor LNU å følge innsendingsfrister.

Søknaden sendes inn elektronisk via vår søknadsportal

Søknader blir behandlet fortløpende.