Hvem kan få støtte fra Frifond?

For å få støtte må:

 • søkergruppen bestå av minimum tre personer.
 • gruppen arbeide for og med barn og unge under 26 år. Av gruppens medlemmer/tiltakets deltakere må minimum 1/3 være yngre enn 26 år.
 • søkergruppen arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende.
 • tiltaket det søkes om støtte til ha et allmennyttig siktemål.
 • gruppen ha lokal tilknytning og arrangere aktiviteten i lokalmiljøet. Normalt vil kravet til lokal tilknytting være at aktiviteten finner sted i egen kommune.
 • gruppen gjennomføre aktiviteten basert på frivillig innsats.

Ikke støtteberettiget er:

 • grupper som skal drive aktivitet av ren privat karakter eller kjøpe underholdningstjenester.
 • grupper som mottar midler fra Frifond organisasjon gjennom en nasjonal barne- og ungdomsorganisasjon.
 • grupper som har forretningsdrift som formål eller tjener kommersielle interesser (se spesielt denne artikkelen om filmprosjekter og enkeltmannsforetak).
 • grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter
 • offentlige organer eller enheter (f.eks fylke, kommune eller skole) eller virksomheter som er en del av det offentlige tilbudet.
 • bedrifter (aksjeselskap, ansvarlige selskap, enkeltpersonsforetak e.a.) eller stiftelser.
 • lag, foreninger eller grupper som er knyttet til Norges Idrettsforbund (NIF), driver en aktivitet som er organisert i NIF, eller har sitt formål knyttet til en idrett eller en sport som er organisert i NIF.

 

Les mer om hva slags krav som stilles til prosjektene i retningslinjene til de ulike støtteordningene.