Retningslinjer for Frifond barn og unge 2017

Viktig!

Vedtatt av LNUs styre 09.12.2016, gjelder fra og med 01.01.2017.

Hold pilen over ordene i blått for å vise hjelpeteksten.

1.  Hva er formålet med Frifond barn og unge?

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå.

Tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner og grupper med ulike formål og aktivitetsgrunnlag i hele landet.

2.  Hvem kan få støtte?

For å få støtte må:

 1. søkergruppen bestå av minimum tre personer
 2. gruppen arbeide for og med barn og unge under 26 år. Av gruppens medlemmer/tiltakets deltakere må minimum 1/3 være yngre enn 26 år
 3. søkergruppen arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende
 4. tiltaket det søkes om støtte til ha et allmennyttig siktemål
 5. gruppen ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet. Normalt vil kravet til lokal tilknytning være at aktiviteten finner sted i egen kommune
 6. gruppen gjennomføre aktiviteten basert på frivillig innsats

Ikke støtteberettiget er:

 1. grupper som skal drive aktivitet av ren privat karakter, investering i utstyr til personlig bruk eller kjøp av underholdningstjenester
 2. grupper knyttet til en organisasjon som selv får eller har en barne- og/eller ungdomsorganisasjon som får støtte gjennom Frifond organisasjon 
 3. grupper som har forretningsdrift som formål eller tjener kommersielle interesser
 4. grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter 
 5. offentlige organer eller enheter (for eksempel fylke, kommune, kulturskoler, skolefritidsordninger, kommunale fritidsklubber, FAU, aktivitetsskoler eller skoler) eller aktivitet som er et offentlig ansvar eller tilbud (for eksempel undervisning i skoletid, klassetur og skoleavslutning)
 6. bedrifter (aksjeselskap, ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak e.a.), stiftelser, samvirker eller andelslag 
 7. lag, foreninger eller grupper som er knyttet til Norges Idrettsforbund (NIF), driver en aktivitet som er organisert i NIF eller har sitt formål knyttet til en idrett eller en sport som er organisert i NIF

Lag, foreninger eller grupper som har sin hovedaktivitet knyttet til musikk, dans eller teater, skal normalt bli vurdert som søkere i Frifond musikk eller Frifond teater. Én og samme gruppe kan bare støttes av én av Frifondordningene i samme kalenderår.

3.  Hva kan man bruke pengene på?

Frifond barn og unge gir helst støtte til prosjekter og aktivitet i gruppa, og i mindre grad til drift. Støtte til investeringer kan bare gis dersom gruppa oppleves som særskilt stabil, investeringene er nødvendig for aktiviteten og utstyret kommer en bred gruppe til gode. Det kan gis støtte til særskilte utgifter for å gjøre det mulig for barn og unge med spesielle behov å delta. Utstyr og tjenester skal normalt ikke leies eller kjøpes fra privatpersoner. Hvis dette likevel er nødvendig skal det godkjennes av Frifond barn og unge på forhånd.

Midlene fra støtteordningen kan ikke benyttes til:

 1. å lønne/honorere deltakere i aktiviteten eller deltakernes nærmeste
 2. å kjøpe/leie varer eller tjenester fra deltakere i aktiviteten, deltakernes nærmeste eller firmaer og organisasjoner disse er involvert i
 3. kjøregodtgjørelse
 4. innkjøp av film- eller datautstyr
 5. kjøp av underholdningstjenester
 6. alkohol
 7. innkjøp eller aktivitet som er gjennomført før søknad er sendt inn
 8. administrasjonskostnader
 9. kursavgift/deltakeravgift
 10. uspesifiserte utgifter

4. Hvor mye penger kan man få?

En søkergruppe kan få tildelt maksimalt 35 000 kroner i kalenderåret.  

En kontaktperson kan ikke stå ansvarlig for mer enn 35 000 kroner i kalenderåret.

Ett og samme tiltak kan ikke få støtte mer enn én gang. Det vil si at det ved innvilgelse av penger til et prosjekt ikke er mulig å søke om nye  midler til dette prosjektet.

Det kan ikke gis tilskudd som fører til at prosjektet går med overskudd.

5. Hvilke krav stilles til søknaden?

Søker skal fylle ut elektronisk søknadsskjema på www.frifond.no. Mangelfulle søknader kan avslås. Søknaden skal inneholde fullstendig kontaktinformasjon og opplysninger om søkergruppe og kontaktperson.  

Ved voksenstyrte prosjekter må barne- og/eller ungdomsmedvirkning synliggjøres.

Dersom det søkes om støtte til investeringer må søker vedlegge eller ettersende kopi av gyldige vedtekter eller særskilt avtale med tredjepart som viser hva som skjer med eiendeler dersom laget/foreningen/gruppa blir lagt ned.

En slik tredjepart må enten:

 • selv fylle kravene for å få støtte fra Frifond barn og unge, eller
 • være lokallag i en nasjonal organisasjon som får støtte via Frifond organisasjon, eller
 • være frivillighetssentral eller kommunal ungdomsklubb

6. Hvordan vurderes søknaden?

Søknader til Frifond barn og unge behandles løpende. Dersom saksbehandlingstiden overstiger fem uker skal søker ha tilbakemelding om beregnet saksbehandlingstid. Normalt vil ikke nye søknader behandles før gamle saker er avsluttet.

Søknader blir skjønnsmessig vurdert og tildelt støttebeløp ut fra at det er begrensede midler i ordningen. LNU ser på søknadens innhold og det totale budsjettet for å vurdere prosjektets gjennomførbarhet. Prosjekter som ikke anses som gjennomførbare, vil ikke få støtte fra Frifond barn og unge.

LNU kan prioritere søknader som viser at aktiviteten har en tydelig egenmedvirkning fra barn og unge.

Frifond barn og unge kan støtte bestemte deler av et tiltak, og øremerke tilskuddet til disse. Det kan også gjøres skjønnsmessige kutt i totalbudsjett og/eller enkeltposter i tilfeller hvor disse blir vurdert som høye.

LNU kan kreve ytterligere dokumentasjon fra søker eller stille særskilte vilkår for tilsagnet.

7. Hvordan skjer utbetalingen av pengene?

Tilsagnsbrev med vilkår for tilskuddet, akseptskjema og rapportskjema gjøres ved tilsagn om støtte tilgjengelig ved innlogging på www.frifond.no. 

Akseptskjemaet er kontrakten mellom LNU og søker. Dette må signeres elektronisk av kontaktpersonen. Dersom kontaktpersonen er under 18 år, må akseptskjemaet signeres av en ansvarlig person over 18 år. 

Den som har signert akseptskjemaet er personlig og økonomisk ansvarlig for at tilskuddet blir brukt i tråd med tilsagnet og disse retningslinjene, og for at rapport med kopi/scan av alle bilag (kvitteringer) leveres til LNU innen rapporteringsfristen.

Dersom akseptskjemaet ikke er returnert til LNU innen 2 måneder bortfaller tilsagnet.

8. Kan man endre prosjektet etter at man har fått penger?

Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, skal LNU informeres om dette så fort som mulig. Søknad om omdisponeringer gjøres elektronisk via ”Min side”. Omdisponeringer skal godkjennes av  saksbehandler før de kan gjennomføres. Midler som ikke er brukt skal tilbakebetales til LNU.

9. Hvordan klage på et vedtak?

Det kan klages på vedtak gjort av LNU i forbindelse med søknad om støtte fra Frifond barn og unge dersom søker mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen, eller at vedtaket er i strid med retningslinjene. 

Klage leveres til LNU gjennom ”Min side” innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra LNU.

Normal saksbehandlingstid for klager er inntil tre uker. Dersom saksbehandler ser at det ikke vil være mulig å overholde dette, skal klager få beskjed om det så snart som mulig.

Saksbehandler gjør et nytt vedtak. Vedtaket skal begrunnes overfor klager med henvisning til retningslinjene eller faglig vurdering.

Søker kan velge å opprettholde klagen dersom en ikke er fornøyd med resultatet av klagebehandlingen. Dersom søker velger å opprettholde klagen skal dette meldes skriftlig til LNU innen 3 uker etter at vedtaket er sendt fra LNU.

Klagen vil da bli behandlet i LNUs særskilte klageutvalg. I en andre klageomgang kan søker kun klage på anvendelsen av retningslinjene. Klageutvalget møtes 4-6 ganger per år. Saksbehandler skal så snart som mulig etter at klage er mottatt gi beskjed til klager angående klageutvalgets møtedato. Endelig vedtak oversendes klager fra generalsekretæren i LNU. Endelig vedtak fra LNUs særskilte klageutvalg kan ikke videre påklages.

10. Hva er kravene til rapportering?

Ved å signere akseptskjemaet forplikter søker seg til å fylle ut og levere rapportskjemaet med kopi/scan av alle nødvendige bilag (kvitteringer) innen fristen som står i tilsagnsbrevet og på akseptskjemaet.

Som bilag godkjennes ikke ordrebekreftelser, pakksedler, bankterminalutskrifter eller nettbankutskrifter.

Bilag skal inneholde navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, beløp og dato for salg eller leveranse. Mottakere av honorar har selv ansvar for å oppgi sine inntekter til ligningsmyndighetene. LNU kan på forespørsel fra søker sende ut et skjema som i utfylt og signert stand godkjennes som bilag. Gyldige bilag kan være for eksempel fakturaer eller kassakvitteringer.

Søker skal oppbevare originale bilag i minst 1 år etter at rapporten er levert.

Dersom prosjektet innebærer at det blir laget en form for materiell (magasin, brosjyre, film el.), skal søker oversende et eksemplar til LNU sammen med rapporten, eller sende det elektronisk eller via en lenke.

Dersom LNU ikke mottar fullstendig rapport med kopi av alle nødvendige bilag innen avtalt frist, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt.

11. LNUs rett og plikt til innsyn

LNU skal hvert år etter nærmere avtale besøke enkelte søkere som har fått tildelt støtte. Søker skal ved besøk kunne legge fram dokumentasjon for hvordan støtten er brukt.

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at søker framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering, for å avkrefte en slik mistanke.

Dersom det blir dokumentert at søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger om laget/foreningen/gruppen og/eller prosjektet, eller om bruken av Frifondmidlene, vil LNU anse at tilskuddet er gitt på falskt grunnlag.

Frifond barn og unge er finansiert via Stortinget og Kulturdepartementet. Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan med hjemmel i Bevilgningsreglementet §10,2 foreta kontroll med at statstilskudd blir anvendt etter forutsetningene.

12. Tilbakehold av tilskudd

LNU har rett til å holde tilbake tilskudd, ikke behandle eller avslå en søknad dersom det er mistanke om at søker har misligholdt midler fra Frifond barn og unge, har ubetalte krav hos LNU som har passert betalingsfristen, eller at tilskudd fra Frifond eller andre støtteordninger er mottatt på falskt grunnlag. Dersom det oppdages at søker oppgir falsk informasjon, forbeholder LNU seg retten til å avvise søknaden.

LNU har rett til å holde tilbake tilskudd ved mangelfull rapportering på Frifond barn og unge eller andre av LNUs støtteordninger.

Dersom ikke årsaken til tilbakeholdelsen opphører innen rimelig tid, kan søknaden avslås.

13. Krav om tilbakebetaling

Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på Frifond barn og unge, kan LNU kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.

Overskudd, midler som ikke er brukt, eller midler som ikke er brukt slik det ble forutsatt i tilsagnsbrevet, skal tilbakebetales innen 14 dager etter at krav om dette er sendt ut.

LNU sender krav som ikke er innfridd til inkasso.

14. Hvordan forvaltes støtteordningen?

LNU forvalter sine støtteordninger i henhold til norsk lov, internasjonale konvensjoner og LNUs etiske retningslinjer.